Arbetarekommunens valberedning

Valberedningens uppgift är att till årsmötet den 6 mars 2021 lämna förslag på ordförande, kassör och ledamöter till Arbetarekommunens styrelse samt förslag på revisorer. Alla medlemsorganisationer i Arbetarekommunen är representerade i valberedningen samt LO och SSU.

Valberedningen informerar
Det är dags att nominera till de val som partidistriktet genomför på kommande distriktskongress och till de val som arbetarekommunen genomför på sitt årsmöte. Sista nomineringsdag till båda valen är den 30 november. Nomineringarna ska inlämnas till arbetarekommunens expedition.

Arbetarekommunens nomineringar till distriktskongressen fastställs på medlemsmöte i januari.

Både arbetarekommunen och partidistriktet har gått igenom en omorganisation som innebär att årsmötet respektive distriktskongressen enbart fattar beslut om styrelse och revisorer. Innehavare av övriga uppdrag beslutas numer av respektive styrelse. Arbetarekommunens styrelse består nu av 9 ledamöter varav hälften väljs varje år för två år. Partidistriktets styrelse, där också hälften väljs varje år för två år i taget, består nu av 15 ledamöter med minst en ledamot från varje arbetarekommun. Detta verksamhetsår har Mark fått tre ledamöter. Revisorerna är i båda fallen som tidigare 3 ordinarie och 3 ersättare

Arbetarekommunens valberedning detta verksamhetsår består av

Ordinarie ledamöter från följande geografiska S-föreningar:
Berndt Ekholm Skene S-förening, Sammankallande
Bodil Wennerström Kinna S-förening
Bo Petersson Örby-Svansjö S-förening
Ulla Lätt Fritsla S-förening
Mary Österström Hyssna-Sätila S-förening
Christopher Thorsson Horreds S-förening
Anita Lomander Västra Marks S-förening

Ersättare i turordning från följande sidoorganisationer:
Simon Ryndal LO
Agnetha Rodén S-kvinnor
Thord Harrysson Tro och Solidaritet
Daniel Fleck SSU

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL