Arbetarekommunens valberedning

Valberedningens uppgift är att till årsmötet den 6 mars 2021 lämna förslag ledamöter till Arbetarekommunens styrelse, de som har en utgående mandatperiod, samt förslag på revisorer. Vidare förslag till verkställande utskott bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, vilkas mandatperiod är ett år.

Valberedningen har också att till medlemsmötet i januari lämna förslag till partidistriktets styrelse, avseende de som har en utgående mandatperiod, och förslag till revisorer. Alla medlemsorganisationer i Arbetarekommunen är representerade i valberedningen samt LO och SSU.

Nomineringstiden till partidistriktet samt till Arbetarekommunens årsmöte har gått ut (30 november).

Arbetarekommunens nomineringar till distriktskongressen fastställs på medlemsmöte den 21 januari klockan 18.30 digitalt via Zoom.

Både arbetarekommunen och partidistriktet har gått igenom en omorganisation som innebär att årsmötet respektive distriktskongressen enbart fattar beslut om styrelse, revisorer och valberedning. Innehavare av övriga uppdrag beslutas numer av respektive styrelse. Arbetarekommunens styrelse består nu av 9 ledamöter varav hälften väljs varje år för två år. Partidistriktets styrelse, där också hälften väljs varje år för två år i taget, består nu av 15 ledamöter med minst en ledamot från varje arbetarekommun. Detta verksamhetsår har Mark fått tre ledamöter. Revisorerna är i båda fallen som tidigare 3 ordinarie och 3 ersättare

Arbetarekommunens valberedning detta verksamhetsår består av

Ordinarie ledamöter från följande geografiska S-föreningar:
Berndt Ekholm Skene S-förening, Sammankallande
Bodil Wennerström Kinna S-förening
Bo Petersson Örby-Svansjö S-förening
Ulla Lätt Fritsla S-förening
Mary Österström Hyssna-Sätila S-förening
Christopher Thorsson Horreds S-förening
Anita Lomander Västra Marks S-förening

Ersättare i turordning från följande sidoorganisationer:
Simon Ryndal LO
Agnetha Rodén S-kvinnor
Thord Harrysson Tro och Solidaritet
Daniel Fleck SSU

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL