Funktionshinderfrågor

För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta.

Alla människor ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Du som har en funktionsnedsättning ska ha full tillgänglighet och kunna vara fullt delaktig i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.
Tillgänglighet handlar om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Förbättrad tillgänglighet på alla samhällsområden leder till bättre förutsättningar för alla att studera, arbeta och delta i samhällslivet.

TILLSAMMANS MED FUNKTIONSHINDERRÖRELSEN
Vill vi förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning.

BARN SOM HAR EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Ska ha samma förutsättningar till ett gott liv som alla barn i Marks kommun. Alla mötesplatser för barn ska vara utformade för personer med funktionsnedsättning.

ARBETE OCH DAGLIG SYSSELSÄTTNING ÄR EN VIKTIG DEL AV LIVET.
I Mark behövs alla. Att ha dagliga rutiner, en uppgift att fylla är viktigt i vårt samhälle. Vi vill förbättra den dagliga verksamheten. Kommunens verksamheter skall vara meningsfulla och erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap och ge möjlighet till att närma sig arbetsmarknaden. Habiliteringsersättningen bör höjas.

LSS
Funktionshinderpolitik rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Ingen människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas.

LSS (Lagen om stöd och service) och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt land. Vi slår vakt om LSS och assistansersättningen.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL