Kyrkor och trossamfund

Mark är en kommun med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

Vi värnar religionsfriheten på demokratisk grund

En av våra grundläggande fri- och rättigheter är religionsfriheten och vi anser att alla människor ska ha rätt att få utöva sin religion. Trossamfunden bär gemensamt ett ansvar för att skapa respekt för olika trosuppfattningar, att värna demokratin och alla människors lika värde.

SVENSKA KYRKAN
Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Vi vill ha en öppen folkkyrka. Vi tar starkt avstånd från kvinnoprästmotståndarna och den negativa inställning till HBTQ+ personer som fortfarande finns inom vissa delar av kyrkan. Med sin verksamhet, öppen för alla, erbjuder Svenska kyrkan trygghet och gemenskap.

Den öppna folkkyrkan har kommit att bli en viktig del av den svenska modellen, där solidariteten och öppenheten mot omvärlden är en självklarhet. För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla sina medlemmar, inte bara dem som ofta deltar i gudstjänstlivet, utan alla som bor inom församlingen. En öppen folkkyrka ser sig själv, grannen, världen och vill vara en del av både samtiden och framtiden.

Mot det synsättet står en annan inriktning, där kyrkan istället ska sluta sig från omvärlden och rikta sitt fokus inåt. Det finns de som vill vrida klockan tillbaka, där människors lika värde och rätt ifrågasätts, och där rätten för varje individ att finnas helt och fullt sätts i fråga; En kyrka där homosexuellas rättigheter inte respekteras, där kvinnors och mäns lika värde ifrågasätts och där de många medlemmarnas röster inte blir hörda.

Socialdemokraternas nationella kyrkopolitiska program

Nationellt Valmanifest kyrkovalet 2021

Lokalt kyrkopolitiskt handlingsprogram 2021

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL