Årsberättelse för år 2019

Mark är en fantastisk kommun! En trygg och stabil kommun som hyser allt det som gör att det är gott att leva här. Ett föreningsliv och näringsliv med hög klass och en god kommunal service.

När detta skrivs är det april 2020. Några månader har gått in på år 2020. Året har startat tufft först med höga vattenflöden och nu med Coronavirusets framfart. På det viset hamnar året före lite i skymundan just nu, när vi är i en tid då vi behöver lägga all kraft på att hantera Coronavirusets effekter. Men trots det ska vi också ta oss tiden att ta en titt i backspegeln och hitta kraft i allt som utfördes förra året. Det blir ett avstamp för framtiden. År 2019 var det första året för den styrande Markmajoriteten. Jag vill här lyfta några tillbakablickar från 2019:

Mark har en långsiktig hållbar ekonomi som ger oss förutsättningar att satsa framåt. Investeringarna, dvs byggandet, har ökat rejält. Under året tog vi tex beslut att bygga ut och bygga om Horredshallen. Den nya hallen ska tjäna Horredsområdet och möjliggöra för mer föreningsliv och mer aktiviteter. Detta stärker Horred med omnejd, och det stärker Mark!

Under året fick Mark ett nytt naturreservat när kommunfullmäktige fattade beslut om att bilda Stampatorgs ljunghed.

När det gäller ungas arbetslöshet så var färre unga i åldern 18-24 år arbetslösa. Sedan 2015 har siffrorna stadigt tickat nedåt och 2019 var det 112 unga som var arbetslösa. Det är naturligtvis mycket bra, inte minst för den enskildes framtidsförutsättningar.

Året har inneburit ett fokuserat och koncentrerat arbete med väg 156. Tillsammans med näringslivet har vi haft en arbetsgrupp som jobbat med åtgärdsvalsstudien för vägen. Kommunfullmäktige fattade med bred majoritet ett inriktningsbeslut om att kommunen vill se oh tänker arbeta för en utbyggd väg 156 med säkrare och snabbare resväg Mark – Göteborg och en förbifart i Skene. Väg 156 har en hög prioritet, vi markbor förtjänar en bättre och väg! Nu väntar vi på trafikverkets besked när de ska fastställa ÅVS:en för väg 156, vi vill se en förbifart i Skene!

Investeringarna har nått en mycket hög nivå. Från 265 miljoner år 2015 är vi nu uppe i 438 miljoner år 2019. Per invånare innebar detta att 7830 kronor per invånare investerades år 2015 och förra året 9175 kronor per invånare. För att klara denna rejält mycket högre nivån har kommunen arbetat med genomlysning av kommunens kapacitet att göra dessa stora bygginvesteringar.

När det gäller ledning och styrning har vi ökat fokus på grunduppdragen och det kommer hjälpa nämnderna i deras arbete. Fortfarande behöver styrningen mot KF:s mål förbättras.

Näringslivsprogammet antogs av kommunfullmäktige. Mark har numera äntligen ett näringslivsprogram. Programmet har sin grund i ett förslag som näringslivet själva presenterade för kommunen. Nu jobbar vi för att förverkliga dess innehåll. Arbetet måste ske i hela kommunen. Ett mycket engagerat näringslivsråd följer och pushar på arbetet. Därför är jag idag mycket glad att kunna berätta att i mätningen insikt som presenterades igår ökar Mark sitt ”nöjd kund index” inom samtliga områden som mätts. Insikt är en undersökning som görs av nöjdhet hos de som haft kontakt med kommunen i tex ett myndighetsärende. Sökt bygglov, brandskyddstillstånd eller annat. Vi ligger fortfarande under riket i snitt men en rejäl förbättring har gjorts. Och mer ska göras, vi ska upp till helt andra nivåer! Det harni alla varit med och bestämt i antagandet av näringslivsprogrammet.

Med detta, och mycket mer som hände, kan jag konstatera att år 2019 var ett år för avstamp inför framtiden. Budgeten som kommunfullmäktige antog i november 2019 för åren 2020-2022 innebar en förstärkning av välfärden i Mark med 20 miljoner per år genom en skattehöjning med 30 öre.

Tack vare markmajoriteten har Mark ett stabilt och starkt styre. Genom ett koncentrerat arbete och medvetna, långsiktiga beslut kan jag konstatera att Mark står starkare rustat för framtiden efter 2019.

Jag ska också säga några ord om den situation vi nu är i. Vi har en fortsatt utmanande tid framför oss. Då är det bra att vi har planer och rutiner som hjälper oss att agera samordnat och långsiktigt, och en beredskap att ta snabba beslut om det skulle krävas.

Kommunens personalstyrka sliter just nu extra hårt, särskilt inom vård, omsorg och skola men även i andra verksamheter.

Våra medarbetare är vana vid att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt, fötterna igång och händerna rena, och just nu gör de fantastiska insatser. Vi gör också vårt bästa för att nå kommunens invånare med korrekt och relevant information så snabbt som möjligt. Omtanken om varandra är kanske det viktigaste redskapet. Om var och en av oss ger lite extra av den, har vi tillsammans alla förutsättningar att ta oss igenom det som väntar. Framtiden ska vi ta oss an tillsammans. Det starka samhället behövs.

Jag vill, å markmajoritetens vägnar, riktat stort tack till alla som på olika sätt deltar och engagerar sig i kommunens utveckling. Tack till personalen för allt ni gör för markborna, tack till föreningar, näringsliv och enskilda markbor.

Det är vi som tillsammans är Mark.

Lisa Dahlberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL