Bästa Mark

Hej

Här kommer en rapport från budgetbeslutet från kommunfullmäktige den 18 juni

Bästa Marks budget gick igenom efter ett långt möte med mycket debatt kring framtiden för skolorna i Ubbhult och Björketorp. Oppositionen fick igenom ett uppdrag som medför att byggnation av nya skolor i Ubbhult och Björketorp pausas för ytterligare utredning. Detta är olyckligt för skolorna i dessa orter och skapar otrygghet för våra barn och deras föräldrar i dessa skolor.  Budgeten innehåller trots detta mycket bra socialdemokratisk politik som jag redovisar nedan. Vi gör skillnad för kommuninvånaren.

Budget 2025
Barn och utbildningsnämnden får  20 miljoner i kompensation för färre barn i skolan
Kultur och fritidsnämnden får 2 miljoner till ökad samverkan med civilsamhället om kulturverksamhet, Kaskad får 3 miljoner för den tekniska driften, samt 0,5 miljoner för att utveckla hälsofrämjande aktivitet i anslutning till badethuset. Studieförbunden blir kompenserade med 0,6 miljoner för minskade statliga bidrag. Fotbollen i centralorten får ett driftsbidrag på 7,5 miljoner för en året-runt-fotbollsplan.

Kommunstyrelsen får pengar för att öka stödet till kvinnojouren till 20 kr/ invånare. Ytterligare 6,5 miljoner till strategiska markinköp och framtagande av detaljplaner. 1,8 miljoner till utveckling och forskning inom bättre styrning och ledning, digitalisering och kommunens tillsammansprojekt. Ett nytt föreningsarkiv får 0,8 miljoner med mål om ett tillgängligt historiskt arkiv i samverkan med civilsamhället. Civil beredskap får 6,5 miljoner för att bygga upp ett robust system för vår välfärdsverksamhet i händelse av kris och krig. Kommunens arbete med ett främjande arbetsliv för våra medarbetare får 7 miljoner, vi satsar på ett kommungemensamt utbildningspaket för chefer och medarbetare, satsning på strategisk HR mot våra stora nämnder BUN, SN och ON, mer pengar till strukturella lönesatsningar. Målet för Socialdemokraterna är att vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Teknik och servicenämnden tillförs 6,5 miljoner för att få bort underskottet i VA-kollektivet och skapa handlingsutrymme för utvecklingen mot en hållbar vattenförsörjning. VA-kollektivet har fram tills nu inte fått något skattetillskott trots stora investeringar i gemensamma överföringsledningar. Våra infrastruktursatsningar på förbifart Skene och en ny cykelbana i Torestorp får 3,7 miljoner. Pengarna ska betala för trafikverkets vägplan och avbetalning av byggkostnaderför GC-vägen. Nämnden får 0,6 miljoner extra för att sköta våra naturreservat och grönområden. Det finns även 8 miljoner avsatta för ökade kostnader för internköp från BUN, ON och SN under gemensamma medel.

Valnämnden får 0,6 miljoner extra för att ha fast personal även när det inte är valår och 0,7 miljoner extra under valår. Detta ska garantera säkra val som är grundbulten för ett demokratiskt samhälle.

Kamratliga hälsningar 
Ulf Dahlberg
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL