Fler jobb är vår viktigaste prioritering

Alla tillsammans behöver jobba med att få ut alla positiva socialdemokratiska förslag som finns i budgeten.

När Januariavtalet slöts var vi medvetna om att det stundtals skulle innebära svårsmälta kompromisser, och ibland har det varit svårt att acceptera Liberalernas och Centerpartiets inslag i Regeringens politik.

Inslag som riskerat att våra satsningar på välfärden hamnat i skymundan. I år är det därför viktigare än någonsin att vi tillsammans kommunicerar ut all socialdemokratisk politik som finns i budgetpropositionen för 2021. För det finns en hel del. Här kommer ett axplock av alla socialdemokratiska satsningar som föreslås i budgeten.

Att ha ett jobb och kunna klara att tjäna sitt eget uppehälle, det är verklig frihet. Det behövs fortsatta insatser riktade till utrikes födda kvinnor och andra grupper som befinner sig långt från studier och arbete. Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen för 2021 en förstärkning av statsbidraget till folkbildningen med 50 miljoner kronor.

Vi föreslår också satsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället. Exempelvis ska arbetsmiljön stärkas inom hälso- och sjukvården och omsorgen. För att främja ett hållbart arbetsliv satsas totalt 300 miljoner kronor för 2021, varav 105 miljoner kronor avsätts för vård och 195 miljoner kronor för omsorg.

Fokus riktas även på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden, genom en förstärkning av statsbidrag i arbetet mot segregation med 250 miljoner kronor per år under perioden 2021 – 2023. Det kan till exempel handla om ökad tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter, fältassistenter eller liknande.

Regeringen föreslår också utökade medel för bostadsbidrag genom att 531 miljoner tillförs bostadsbidraget i höständringsbudgeten för 2020. Utsatta områden ska stärkas ytterligare genom att statens servicecenter öppnar servicekontor i områden med socioekonomiska utmaningar. Servicekontorsverksamheten tillförs 15 miljoner kronor 2021, 60 miljoner kronor för 2022 och 75 miljoner kronor varaktigt från och med 2023 för detta ändamål.

För att minska risken för fallande bostadsinvesteringar, färre byggda bostäder och minskad sysselsättning inom byggbranschen föreslår regeringen en förstärkning av investeringsstödet under kommande år. Bemyndiganderamen för investeringsstödet höjs från nuvarande 7,5 till 9,3 miljarder kronor 2021 och anslaget ökas med 1,1 miljarder kronor 2022 och med 1,9 miljarder kronor 2023.

Nu är det viktigt att vi tillsammans jobbar med att få ut alla positiva socialdemokratiska förslag som finns i budgeten. Det är inte alltid vi som sätter dagordningen i media men med alla våra medlemmar i partidistriktet så kan vi tillsammans nå väldigt många i direkta samtal, ute på arbetsplatser, via social medier, och i den mån det är möjligt i Covid-tider, via möten och på gator och torg.

Till sist vill jag å hela den nyvalda distriktsstyrelse vägnar tacka för det stora förtroendet vi har fått att leda det finaste socialdemokratiska partidistriktet i Sverige.

Ulf Olsson
Partidistriktets ordförande och ledamot i Partistyrelsen

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL