Miljönämnden – En myndighet vi vill företag ska uppskatta

Socialdemokraterna vill att Mark ska bli bästa företagskommun!

Markmajoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har strävansmålen Bästa Barnkommun och Bästa Företagskommun.

Under mandatperioden har Markmajoriteten i Miljönämnden jobbat för att myndigheten ska bli än mer effektiv, trevlig och rättssäker. Det handlar om kvalitets- och resultatuppföljning, e-tjänster, digitalisering, införande av efterhandsdebitering av taxor och nu senast ett utökat serviceåtagande!

Serviceåtagande
Den främsta skillnaden mot tidigare serviceåtagande är att åtagandet om en effektiv handläggning avseende en rad olika anmälningar och ansökningar kopplas till att handläggningsavgiften reduceras med 50 % om handläggningstiden överstiger sex veckor från det att ansökan/anmälan är komplett.

I vissa typer av ärenden förlängs tiden med ytterligare fyra veckor innan avgiften halveras. Det är när andra myndigheters uppgifter behöver inhämtas.

Serviceåtagandet är unikt. Det finns inget liknande i Västsverige och endast något enstaka liknande upplägg förekommer i Sverige.

” – Serviceåtagandet är en signal till både förvaltning och näringsliv, att miljönämnden ser företagens behov.”

Håkan Andersson (S)
Ordförande i Miljönämnden

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL