Socialdemokratisk politik gör skillnad!

När Socialdemokraterna får majoritet för sin politik blir det riktigt bra för invånarna i Mark och det blir bra för våra anställda:

Vi fick signaler från våra anställda i kommunen att dom inte fick den hjälp av företagshälsovården som de hade behov av. Anledningen har varit att varje enhet stått för kostnaderna och då har det ofta varit ekonomiska skäl till att den anställde inte fått hjälp. En kortsiktig lösning, som skapar lidande och kostnader både lång och kort sikt. Vi förslog att kostnaderna skulle läggas på central nivå så den blev mer jämlik.

Vid förra årets budget beslutades att kulturskolan skulle vara avgiftsfri på förslag från V och S. Detta fick majoritet i kommunfullmäktige. Det har resulterat i att många nya barn sökt sig till kulturskolan och en kö har uppstått. Detta ville den styrande i minoritet markalliansen bota med att åter igen införa avgifter och därmed åter stänga igen dörren till kulturen för de barn som nu fått möjlighet trots knappa resurser få ta del av kulturskolan. Nej dörren till kulturen måste alltid vara öppen för alla barn.

För att fler skulle ha möjlighet att ta del av det friskvårdsbidrag som kommunen gett till våra ville vi se att det utvecklades det har kommunchef och personalchef redan lagt förslag om.

När resursskolornas avvecklades och ersattes av resursteam så kunde inte detta fullt ut ersätta och det har inneburit att barn som varit av behov av särskilt stöd inte fått sina behov och sin rätt och få den hjälp de behöver tillgodosett. Detta måste ske och därför har vi yrkat på att utreda och tillgodose en förbättrad lärmiljö för alla barn.

Allt färre barn lär sig idag att simma och till simskolorna är det kö. Därför har vi lagt mer resurser där för att alla barn ska lära sig simma.

För några årtionden sedan var Mark en kommun som låg i täten av landets kommuner när det gällde miljöarbetet . Jag minns när jag var sommartorpare här på 80-talet. Jag tog idéer härifrån, som jag läste om i Markbladet, och lade motioner om i min hemkommun. Nu har Mark en resa att göra för att nå tåten och därför föreslog vi Socialdemokrater en miljöstrateg och det fick vi också gehör för i kommunfullmäktige.

Så Socialdemokratisk politik gör skillnad för barn , anställda och miljön i Marks kommun!

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL