Skolorna i Björketorp och Ubbhult

Socialdemokraterna och Bästa Mark tar beslut om skolor på allvar. Vi följer självklart de beslut som kommunfullmäktige har fattat och står fast vid vår övertygelse när det gäller skolor i Björketorp och Ubbhult. Dessutom tar vi hänsyn till vad vi har uppfattat att invånare, kommunfullmäktige (och ibland även Moderaterna) vill.

Bästa Marks budget (driftbudget för 2025) antogs efter votering av kommunfullmäktige. I den budgeten anges att en bred parlamentarisk grupp ska tillsättas. Bästa Mark (S och C) planerar att efter sommaren tillsätta en bred parlamentarisk grupp för att få fram ett bra underlag i budgetarbetet inför budget 2026.

Investeringsbudgeten
Även Bästa Marks investeringsbudget antogs av kommunfullmäktige.

Moderaterna och Sverigedemokraterna föreslog att när en investeringsbudget blivit antagen att kommunfullmäktige skulle anta ett tilläggsförslag. Förslaget innebar ett undantag. Att investeringsplanen för Marks kommun 2025–2028 skulle fastställas, med undantag för projekt som rör skolor och förskolor med redan beslutad projektering – det vill säga Björketorps- och Ubbhultsskolorna.

Bästa Mark röstade emot detta förslag eftersom vi inte ville fördröja processen, men vi får acceptera det kommunfullmäktige beslutat.

I tilläggsförslaget ingick att Barn- och utbildningsnämnden snabbt ska återkomma till fullmäktige med ett förslag om långsiktig hantering av förändringar och justeringar i strukturer och utbud för skolor och förskolor. Det kan inte tolkas på annat sätt än att det avser de undantag för projekten som rör skolor och förskolor med redan beslutad projektering – det vill säga Björketorps- och Ubbhultsskolorna.

Vi tar fasta på att en majoritet i kommunfullmäktige ställde sig bakom Moderaterna och Sverigedemokraternas tilläggsförslag. Därför agerar Barn- och utbildningsnämnden nu snabbt, och kommer att kallas till ett extra möte inom två veckor. Helt i linje med kommunfullmäktiges beslut att Barn- och utbildningsnämnden ska återkomma till kommunfullmäktige avseende de projekt som rör skolor och förskolor med redan beslutad projektering. Det är viktigt inte minst för alla berörda parter, såsom elever, föräldrar och skolpersonal.

Tomas Ekberg, representerar oppositionskoalitionen Moderaterna och Sverigedemokraterna. Han anser att det är han själv som oppositionsråd som bör sammankalla till ett möte i slutet av sommaren. Trots att Tomas inte sitter i Barn- och utbildningsnämnden. Frågan är hur många gånger Tomas (M och Sd) kommer ändra åsikt fram till slutet av sommaren och vilka som då kommer att känna sig svikna.

Även om kommunfullmäktige har gett Barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag, kommer vi självklart att lyssna på de partier vi har valtekniskt samarbete med, samt övriga partier i nämnden. Vårt mål är att elever, föräldrar och personal så snart som möjligt ska få ett positivt besked. Ett besked som en majoritet i kommunfullmäktige ställer sig bakom.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL