Därför avvecklas Habyskolan

Vi har fått frågor om förslaget att avveckla Habyskolan. Vi vill därför även här på vår hemsida redogöra för våra skäl för att föreslå att Habyskolan avvecklas.

Bakgrund

Våra tre partier har valt att ingå samarbete och bilda majoritet i Marks kommun. Vår politik kommer under mandatperioden att utgå från den så kallade plattform som vi tagit fram tillsammans. Under rubriken skola står följande i vår överenskommelse:

”Vi vill förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen. Trygghet i förskola och skola är viktigt. Att skolan tillsammans med barnens familjer utvecklar arbetet kring värdegrund och bemötande är angeläget. Vi vill förbättra förutsättningar för barns lärande med en stödjande lärmiljö för alla elever.

Alla barn skall ha möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Skolan ska organisera undervisningen så att den blir tillgänglig för alla. Styrning och ledning av skolan är den högst prioriterade frågan de närmaste åren. Skolledningens främsta uppgift är att skapa en stödjande arbetsmiljö för pedagogerna i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Vi vill:
Att en tydlig prioritering och tidsplan för de omfattande investeringarna inom förskolan och grundskolan görs. Det är viktigt att arbeta systematiskt med planering och genomförande. Vid planering av skolornas struktur gäller att yngre barn ska ha geografiskt nära till skolan.

Att kvaliteten och likvärdigheten för elever i kommunens skolor ska säkerställas.

Att arbetssituationen för pedagogisk personal måste förbättras. Minskad omsättning av personal är högt prioriterat.

Att våra tre partier ska bilda en arbetsgrupp för att förbättra barn och ungas livsvillkor och genom det förverkliga ”Mark – Sveriges bästa barnkommun”.

Elevunderlag Habygårdens förskola

Vi har inhämtat nedanstående uppgifter från förskolechefen (den 2018-12-04):

Födda år
2017
2016
2015
2014
2013
Antal barn
2
9
7
7
10

12 barn står i kö till förskolan, varav 8 har plats på annan förskola och 4 i ordinarie kö.

Ekonomi

Lokaler (tkr)
Personal (tkr)
Årsarbetare
Möjlig besparing på helår (tkr)
Underskott 2017 (tkr)
724
5605
9,16
3500
-1470

Vi har beaktat de synpunkter som framfördes vid möte med föräldrar på Habyskolan i våras. Dessa redovisades för barn- och utbildningsnämnden 13 september i år.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 8 mars 2018 att begära att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan om vilka skolor som ska finnas i kommunen framöver. Från tjänstemännen fanns det ett omfattande förslag som innebar att Habyskolan, Öxabäcksskolan, Fotskälsskolan, Fritsla högstadium, Karstorps förskola och Örby högstadium skulle vara möjliga att avveckla. Dessutom bedömde tjänstemännen att Ubbhultsskolan skulle kunna avvecklas under en tid. Notera att samtliga partier stod bakom förslaget att lämna frågan vidare till kommunfullmäktige. Protokollet finns att läsa på kommunens hemsida.

Den 28 november 2018 behandlade kommunstyrelsen budget för nästa år. Av markmajoritetens förslag framgick att vårt förslag är att Habyskolan avvecklas. Skälen för detta redovisas nedan. Övriga skolor ska finnas kvar. Detta blir kommunfullmäktiges svar till barn- och utbildningsnämnden på deras begäran från 8 mars 2018. Moderaterna lade fram ett eget förslag till budget. I deras förslag fanns det inte med en enda mening om att Habyskolan skulle finnas kvar. Kristdemokraterna hade också ett eget förslag till budget. I deras förslag fanns inte heller något skrivet om att Habyskolan skulle finnas kvar. Utöver detta hade Sverigedemokraterna ett förslag då budgeten behandlades. Det gällde att kommunen ska kartlägga hemlöshet i kommunen. Sverigedemokraterna hade inget förslag gällande kommunens skolor. Sverigedemokraterna reserverade sig heller inte mot det beslut om budget som fattades, vilket innebär att de står bakom det förslag som ligger till kommunfullmäktige den 17 december. Protokollet finns att läsa på kommunens hemsida.

Övervägande

Här ska vi redovisa våra skäl för att ta beslutet att avveckla Habyskolan som F-3 skola. När vi fattar beslut ska vi arbeta för att uppnå en likvärdig skola för alla elever i hela kommunen.

När vi bedömer vilka skolor som behövs är vår utgångspunkt att yngre barn ska ha geografiskt nära till skolan. Därför är beslutet att skolorna i Björketorp, Fotskäl och Öxabäck ska vara kvar även om det också är små skolor. Elever som bor inom Habyskolans upptagningsområde har nära även till de andra skolorna i Örby, Skene och Björketorp. Därför gäller närhetsprincipen även om Habyskolan avvecklas som grundskola.

Om bedömningen är att närhetsprincipen uppfylls, måste bedömning också göras utifrån de resurser som finns. Det gäller behöriga lärare, lokalkostnader och ekonomi. Då är vår bedömning att det är bättre att förstärka resurserna på de skolor som barnen kommer att gå på istället. På skolan går ca 50 barn. I Barn och utbildningsförvaltningens rapport med anpassningsåtgärder avseende lokaler, daterad 2018-02-28, redovisas att Habyskolans kostnad för lokaler är 0,7 mnkr och personal 5,6 mnkr.

Kommunfullmäktige ska den 17 december ta ställning till vårt förslag om att skolan avvecklas. Det blir sedan förvaltningens uppdrag att planera för en ordnad övergång till andra skolor och att den sker på bästa sätt. Det finns plats för barnen på de skolor som finns i närheten.

Lisa Dahlberg (S), Leif Sternfeldt (C), Niklas Herneryd (L)

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL