Det går inte att bromsa sig upp för en backe.

Kommunstyrelsens beslut innebär att kommunen nu kan göra extra behövliga satsningar som kommer markborna till del. Det känns mycket bra att kunna göra förbättringar och förbereda för en mer effektiv verksamhet när vi nu har det utrymmet, säger Lisa Dahlberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Allt talar för ett mycket positivt ekonomiskt resultat för Marks kommun i år. Förutom de beräknade 43 miljonerna i överskott räknar kommunen med att bli ersatta för kostnader som har koppling till den pågående pandemin.

På grund av detta beslutade kommunstyrelsen idag att föreslå kommunfullmäktige besluta, på förslag från den socialdemokratiskt ledda markmajoriteten, att tillgängliggöra ytterligare 37 miljoner utöver anslagen budget. Målet är att stå bättre rustade inför kommande år genom att redan nu göra välbehövliga och nödvändiga inköp och satsningar. Beslutet ska leda till en bättre och mer effektiv verksamhet redan nästa år. 

Varje nämnd kommer att få avgöra de direkta prioriteringarna. Men beslutet kan exempelvis innebära att äldreomsorgen kan köpa in bättre sängar med tryckavlastande madrasser till de äldre, nya och bättre liftar och säkra medicinskåp. Kommunens funktionshinderverksamhet kan utrusta sin verksamhet, exempelvis med en cykel där en boende kan cykla med personal och bättre utrustning på Kinnaborg. Teknik- och servicenämnden kan exempelvis bevilja bidrag till enskilda vägföreningar, utrusta lekplatser i högre utsträckning med mera. Barn- och utbildningsnämnden kan göra extra satsningar på digitala läromedel, bland annat. 

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL