Förbifart Skene

Den första januari 2021 fyllde Marks kommun 50 år. Ungefär lika länge har diskussioner förts om den dåliga trafiksituationen på länsväg 156 genom Skene.

Skene
På vägsträckan genom Skene ligger bland annat villabebyggelse, industriområden, skolor, affärer och restauranger, samhällsservice samt flerfamiljshus. Längs och över vägen går dagligen många oskyddade trafikanter, varav många är barn och unga.

Trafiksäkerheten är otillfredsställande. Många trafikolyckor har inträffat. Längs sträckan finns parkering i anslutning till fastigheterna och verksamheterna. Ett stort antal backrörelser sker direkt ut på väg 156. Det finns inte gång- och cykelvägar längs hela sträckan.

Järnvägskorsningen över Viskadalsbanan stoppar upp trafiken. Bilar står på tomgång trots förbud. Varje vardagsmorgon är bommarna nere upp till fyra minuter och köerna är flera hundra meter. Trafikbuller och avgaser är ett problem i Skene.

Socialdemokraterna vill utveckla Skene. Vi vill att boende- och skolmiljön förbättras. De oskyddade trafikanterna som går och cyklar ska få säkrare och tryggare trafikförhållanden. En attraktiv centrummiljö kan skapas genom att bygga ”Förbifart Skene” som leder bort genomfartstrafiken.

Tillväxt
Förbifart Skene ger en säkrare väg med kortare restid, till exempel till Göteborg, vägen är viktigt för kommunens utveckling, för människors resmöjligheter och för företagens logistik. Utöver oss socialdemokrater har det lokala näringslivet länge haft förbifarten och en utbyggd väg 156 som en prioriterad fråga för att öka tillväxten i kommunen.

Vår politik
I socialdemokraterna i Marks handlingsprogram, som vi gick till val på, står det att:

En väl genomtänkt infrastruktur är bättre för miljön, underlättar människors liv och ger möjlighet att kombinera boende och jobb. Även om länsväg 156 inte ägs av Marks kommun ska kommunen på olika sätt verka för att vägen förbättras. En ny, bättre anslutning mellan väg 156 och riksväg 41 utanför Skene är viktigt.

Trots att det är en statlig väg ställer sig Socialdemokraterna i Mark positiva till att Marks kommun tecknar en avsiktsförklaring med Trafikverket
avseende medfinansiering av väg 156 delen Förbifart Skene.

På kommunens hemsida har idag presenterats ett inlägg samt flera olika dokument samt en tjänsteskrivelse. Klicka här för att komma till den sidan.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL