Fyra interpellationer

En interpellation är en skriftlig fråga från en enskild ledamot. Interpellationer får ställas till ordförande och vice ordförande i samtliga nämnder och fullmäktigeberedningar. Vid gårdagens kommunfullmäktige inlämnade vi Socialdemokrater inte mindre än fyra interpellationer.

Gunnar Nilsson inlämnade två interpellationer. Den första med anledning av skolans framtid. Så här lyder den första interpellationen:

Till barn- och utbildningsnämndens ordförande

Det skrivs många artiklar i BT och Markbladet om Lyckeskolan och om var någonstans nya lokaler ska byggas men väldigt lite om en lika viktig fråga. Hur tänker du arbeta för att vi får en bra skola för alla elever i hela vår kommun? Fokus också på lärandet för våra elever och alla som jobbar med våra barn.

Min fråga är:

Hur tänker du arbeta för att vi får en bra skola för alla elever i Marks kommun?

 

Den andra interpellationen från Gunnar Nilsson handlade om kommunfullmäktiges roll som högsta beslutande organ. Så här löd Gunnars andra interpellation:

Till kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktige har under en längre tid haft få ärenden att besluta om. Till och med har fullmäktige möten fått ställas in. Kommunstyrelsen har ett ansvar som beredande organ till fullmäktige och ska se till att ärenden går vidare i viktiga frågor.

Min fråga är:

Tänker du arbeta för att vi får ett fullmäktige som fattar beslut i viktiga frågor för vår kommun?

 

Även Bo Petersson lämnade in två motioner. Såhär löd Bo Peterssons första interpellation:

Till kommunstyrelsens ordförande

Regeringen har avsatt 3,2 miljarder kr i statsbudgeten för vart och ett av åren 2018, 19 och 20 till investeringsstöd för att bygga hyresbostäder och studentbostäder. Syftet med stödet är att det skall byggas fler hyresrätter och studentbostäder. Bostäderna skall också ha rimliga boendekostnader och lägre energiförbrukning än vad som gäller för nyproduktion enligt Boverkets regler. Stödet lämnas i kommuner som har befolkningstillväxt och brist på bostäder.

Min fråga är:

Har Marks kommun genom exploateringsavtal eller markanvisning tillsett att hyresrätter med rimliga boendekostnader byggs?

Planerar Marks kommun att i exploateringsavtal eller markanvisning föreskriva att hyresrätter med rimliga boendekostnader byggs?

 

Bo Peterssons andra interpellation:

Till styrelsens ordförande i Marks Bostads AB

Regeringen har avsatt 3,2 miljarder kr i statsbudgeten för vart och ett av åren 2018, 19 och 20 till investeringsstöd för att bygga hyresbostäder och studentbostäder. Syftet med stödet är att det skall byggas fler hyresrätter och studentbostäder. Bostäderna skall också ha rimliga boendekostnader och lägre energiförbrukning än vad som gäller för nyproduktion enligt Boverkets regler. Stödet lämnas i kommuner som har befolkningstillväxt och brist på bostäder.

Min fråga är:

Har Marks Bostads AB ansökt om sådant stöd och i så fall för hur många bostäder?

Planerar Marks Bostads AB att ansöka om sådant stöd och i så fall för hur många bostäder?

 

Interpellationerna kommer att besvaras både skriftligt och muntligt vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL