Kommunfullmäktige 27 februari

På torsdag 27 februari är det dags för kommunfullmäktige att ha möte.

Mötet ska behandla flera ärenden, samtliga finns på ärendelistan som du kan hämta här. Mötet går också att följa via webben, det startar kl 18.00. Alla handlingar som ledamöterna ska besluta om finns också att läsa på denna länk. Nedan kommenterar vi Socialdemokrater några av de ärenden som ska behandlas.

Flera viktiga och intressanta ärenden ska behandlas. Två ärenden rör mat. Dels ett ärende om att sänka priset på matdistribution från 75 till 65 kronor. Detta berör de som får sin mat hem till sin bostad. Det andra ärendet gäller sänkt pris på äldreboendenas restauranger från 85 till 75 kronor.  Detta berör pensionärer samt personer som har bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS. Det är bra att sänkningen kommer till stånd då beslutet att höja till 85 kronor var för högt. 

Trygghets- och säkerhetspolicy är ett annat ärende som kommer upp. Detta är ett viktigt styrdokument, policyn blir grunden för hur kommunen ska arbete för att värna det demokratiska samhället. Idag finns det flera olika styrdokument som gäller inom trygghets- och säkerhetsområdet. Dessa föreslås upphävas då den nya policyn ska vara ett övergripande styrdokument för hela området. Själva säkerhetsarbetet utgår från riskanalyser som görs för att upptäcka och värdera olika risker i verksamheten. Det är viktigt att säkerhetsregler och rutiner följs av all personal. Förslaget till policy omfattar både kommunen och kommunens bolag. 

Hur ser kommunens totala stöd och bidrag till kommunens föreningar ut och hur likvärdigt är det? Den här frågan ställde kommunstyrelsen i april 2018. Kommundirektören fick i uppdrag att utreda detta och återkomma. Ett omfattande arbete har gjorts. I utredningen konstateras att kommunens stöd till föreningar är större än bara bidrag. Utöver bidrag finns också lokalsubventioner och andra stöd. Kommunstyrelsen har flera förslag till kommunfullmäktige där förhoppningen är att kommunfullmäktige beslutar att ge flera nämnder i uppdrag att arbeta vidare utifrån rapporten. 

Det har inkommit ett medborgarförslag till dagens möte. Det är ett förslag där en kommuninvånare föreslår att orten Kinna byter namn till Mark. På det viset tycker förslagsställaren att kommunen skulle få en mindre anonym kommun då den största ortens namn skulle ha samma namn som hela kommunen. Alla medborgarförslag som kommer in utreds innan beslut fattas. Det här medborgarförslaget föreslås skickas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

Utöver dessa ärenden kommer också kommunstyrelsens ordförande, Lisa Dahlberg (S), svara på en fråga om könsstympning. 

Förutom dessa ärenden finns fler ärenden som går att läsa på kommunens webbplats där ärendelista, handlingar och länk till webbsändningen finns. Om du som läser har en fråga eller andra synpunkter är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns här.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL