Politiska prioriteringar i budgeten för perioden 2019-2022

Mark är en fantastisk kommun med ansvarskännande och välkomnande invånare. I Mark finns en unik natur med närhet till både stad och land. En kommun som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö, kön och etnicitet möjligheter att nå sin fulla potential. Vi vill att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Detta är den första budgeten för mandatperioden 2018-2021. Den politiska ledningen består av Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna som tillsammans har 26 av fullmäktiges 51 mandat. I kommunfullmäktige finns även Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet representerade. Budgeten utgår från den plattform som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna gemensamt har undertecknat samt från förslag som oppositionen tillfört.

Fokus på utvecklingsarbete

Inför nästa budgetprocess är avsikten att arbeta med ett omarbetat årshjul som gör processen tydligare och enklare att följa. Detaljerna kring detta kommer att utarbetas under första kvartalet 2019.

Mål och visioner

Under 2019 behöver kommunens mål och visioner omarbetas för att kunna tillämpas i budgeten 2020-2023. Agenda 2030 och de nationella miljömålen ska genomsyra kommunens arbete. Kommunfullmäktige har beslutat att gällande mål och visioner förlängs till och med 2019.

Kommunen som arbetsgivare

Markmajoriteten vill fortsätta utveckla Marks kommun som en attraktiv arbetsgivare. Goda insatser inom personalområdet har gjorts och vi ser den negativa trenden mattas av vad gäller sjukskrivningar och personalomsättning. En stor personalgrupp är de som arbetar inom vård och omsorg. Under 2019 utreds vad det skulle innebära att ersätta sovande jour med vaken natt inom kommunens verksamheter. Vi vill också följa och utvärdera satsningen på friskvårdsbidraget.

Hållbarhet

Kommunen behöver utveckla arbetet kring hållbarhet. I agenda 2030 anges de nationella miljömålen. Dessa, och kommunens egna miljömål, behöver bli mer välkända av kommunens invånare och anställda genom olika utbildningsinsatser. Kommunen ska arbeta för att minska mängden avfall som uppstår genom ett förebyggande arbete samt källsortera det avfall som uppstår. Målet är att allt avfall ska källsorteras. Andelen förnyelsebar energi ska öka. Målsättningen är att kommunen ska bidra med minst lika mycket el som kommunens verksamheter förbrukar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen och kommundirektören har ansvar för att samordna och utveckla verksamheterna som bedrivs av facknämnderna och förvaltningarna. En viktig del i detta är kommunikation och digitalisering, såväl internt och externt. Kommunstyrelsen har också ansvaret för det säkerhetsarbete som ska finnas. Genom att samordna arbetet till kommunledningskontoret får förvaltningarna ett starkt och enhetligt stöd i sin verksamhet. Kommunstyrelsen tillförs 3 miljoner kronor för detta arbete. Under gemensamma poster avsätts 5 miljoner kronor årligen under 2019 och 2020 för utvecklingsverksamhet.

Verksamheten inom förskola, grundskola och gymnasium

Förskolan och skolan är mycket viktig för kommunens utveckling. En bra förskola ger barnen och föräldrar trygghet i vardagen. Skolan är viktig för att ge barn och ungdomar en god utbildning och bildning, och förberedas för vuxenlivet. Gymnasieskolan är viktig för samhällets behov av kompetensförsörjning inom olika yrkesgrupper samt för framtida högskole- och universitetsstudier.

Skolan ska vara likvärdig för alla oavsett vilken skola man går i. Den behöver inte se likadan ut men den ska ha likvärdiga förutsättningar för alla att få goda kunskaper och en trygg skolgång. Likvärdig skola innebär olika saker beroende på vilken årskurs man vill belysa. För yngre barn är den geografiska närheten till skolan viktig. Det skapar trygghet för familjen. Viktigt är också miljön i klassrummet och att den utrustning finns som behövs för undervisning och trivsel.

Skolan är viktig när familjer väljer bostadsort. Det bör även i fortsättningen finnas låg och mellanstadieskolor på många platser i kommunen. Det gäller även de skolor som barn- och utbildningsnämnden har begärt besked av kommunfullmäktige om verksamheten ska upphöra eller vara kvar. Dock ser vi att barnen som går i Habyskolan har nära till andra skolor. Eftersom elevunderlaget sviktar ser vi att Habyskolan kan avvecklas.

För ungdomar som går på högstadiet är en viktig del i likvärdig skola de sociala villkoren för eleven. För många elever som börjar i årskurs sju innebär det byte av skola. Det ger möjligheter att möta nya kamrater och utvecklas.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 § 180 Barn och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda undervisningsmiljöer som ger särskild lugn och trygghet i undervisningen. I en rapport daterad 2018-10-03 redovisas utredningen Undervisningsmiljöer som ger lugn och trygghet i undervisningen på skolor i Marks kommun. Rapporten redovisar hur Barn- och utbildningsnämnden kan arbeta vidare med behovet att skapa undervisningsmiljöer som ger lugn och trygghet.

Revisionsbyrån PwC (Pricewaterhousecoopers) har på uppdrag av kommundirektören i Marks kommun genomfört en genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen. Uppdraget har syftat till att utreda om Marks kommun har en barn- och utbildningsorganisation som är rustad för framtiden. Resultatet presenteras i rapporten Genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen. De slutsatser och rekommendationer som presenteras berör både kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. Rekommendationerna är tydliga och ska leda till åtgärder som stärker utbildningsverksamheten i Mark.

Barn- och utbildningsförvaltningens nettokostnadsram ökar från 804 miljoner kr 2018 till 838 300 miljoner kr under 2019. Det är en ökning med 31 miljoner kr eller 3,9 %. Nämnden ska i aprilrapport 2019 redovisa vilken fördelning på huvudverksamheter som nämnden har gjort, samt vilken prioritering av investeringar som nämnden har gjort.

Investeringar inom förskola och grundskola

Lyckeskolan projekteras för 600 elever. I Skene behövs ett nytt högstadium för 600 elever och nya F-6-skolor. Behovet av nya förskolor är stort i flera av kommunens orter. I Skene behöver Solgårdens förskola ersättas med en ny centralt placerad förskola omgående.

Det krävs prioritering bland de investeringar som ska göras i lokaler för förskolan och grundskolan. Barn och utbildningsnämnden uppdras göra en prioriterad ordning för investeringarna under den kommande 10-årsperioden. För att klara de extra lokalkostnader som följer av det stora behovet av moduler tillförs BUN 7,5 miljoner kronor under 2019 och 7,5 miljoner kronor under 2020.

Verksamheten inom kultur och fritidsområdet

För att klara verksamheten tillförs kultur- och fritidsnämnden 2,3 miljoner kronor i ökad ram.

Ishallen i Fotskäl

För att behålla hockeyverksamhet i kommunen behöver en utredning göras för att på sikt ersätta ishallen i Fotskäl med en ny ishall i kommunen. Fram till dess är det önskvärt att kunna fortsätta verksamheten i Fotskäls ishall. Det kräver mycket ideellt arbete från föreningen men också ett fortsatt stöd från kommunen. Nämnden beslutar bidragets storlek efter samråd med föreningen.

Bokbussen

För landsbygden ger bokbussen en bra möjlighet att kunna låna böcker. Därför bör verksamheten fortsätta även under 2019. Kultur och fritidsnämnden tillförs medel för att säkerställa verksamheten även i fortsättningen.

Evenemang

Antalet sommarevenemang som kommunen genomför minskas under 2019 till att gälla Mingla i Mark och ett tillfälle med sommarfredag i Kinna under augusti 2019.

Utvecklingen av hela Mark

Marks kommun befinner sig i en expansiv fas med ökande befolkningstillväxt. Byggnation av bostäder behövs i alla delar av kommunen. Behovet av detaljplaner är stort.
Majoritetens mål är att det ska gå att leva ett gott liv i hela Mark. Alla kommunens orter ska vara attraktiva och ha en fin yttre miljö. För att utveckla och förbättra den fysiska miljön i kommunens mindre orter tillförs teknik och servicenämnden 1,0 miljoner per år.

Efterfrågan på Mark i Mark

Att tillgodose efterfrågan på mark som kan bebyggas med verksamhet och bostäder är prioriterat. Kommunen behöver förvärva mark, både för byggnation och markbyten. Fullmäktige beslutade i budgeten 2017 att tillföra Plan och Byggnadsnämnden 1 mkr extra under 2018 och 2019 för kunna arbeta intensivt
med planarbetet.

Bostadsbyggande i hela Mark

Marks Bostads AB ska bygga minst 45 lägenheter i genomsnitt per år under perioden 2017–2020 och därefter i genomsnitt minst 60 lägenheter per år. Minst en tredjedel skall byggas utanför centralorten.

Väg 156 och 41

Huvudstråken, väg 156, R 41 och Viskadalsbanan är viktiga för resor och transporter till och från kommunen. Arbetspendlingen och tunga transporter ökar. Det har lett till flera svåra olyckor. Behovet av förbättringar är stort. Det är därför positivt att båda vägarna finns med i Regional infrastrukturplan Västra Götaland 2018–2029. Men arbetet behöver intensifieras mot Trafikverket och Västra Götalandsregionen för att påskynda genomförandet av standardhöjande åtgärder. För Viskadalsbanan finns pengar avsatta för nödvändiga underhållsåtgärder under de närmaste åren.

Förutom huvudstråken är även det mindre vägnätet av stor betydelse för resor och transporter för företag och boende i kommunens mindre orter. Det är viktigt att detta vägnät också underhålls för att klara tunga transporter och arbetspendling.

Näringsverksamhet och företagande

Näringslivsenhetens arbete tillsammans med företagsorganisationer och kommunala förvaltningar för att utveckla och stärka näringslivet i kommunen är betydelsefullt för att skapa nya företag och ge företagen goda möjligheter att växa och utvecklas i Mark. Ett område som kan intensifieras är uppdraget att utveckla arbetet med turism och besöksnäring tillsammans med företag i kommunen. Genom näringslivsenheten formas kommunens arbete med landsbygdsutveckling.

Vi ska ställa krav på klimatsmart byggande, där också krav på konstnärliga inslag ska få plats. Vid upphandling av entreprenörer är det prioriterat att ställa höga krav på kvalitet, säkerhet, bra arbetsmiljö och bra materialval. I förfrågningsunderlag skall krävas att vald entreprenör tar fullt ansvar för hela projektet som omfattas i förfrågningsunderlaget. Det innebär bl.a. att korta led med underentreprenörer ska eftersträvas. Upphandlingar ska utformas så att många företag, små och stora, lokala och globala företag ges goda och meningsfulla möjligheter att lämna anbud vid upphandlingar.

Mark ska vara en kommun som ger välfärd och möjligheter

Mark ska vara en kommun som ger välfärd och möjligheter idag och långsiktigt för kommande generationer. Därför är det viktigt att nämnder och verksamheter följer de ramar som tilldelas av
kommunfullmäktige så att den långsiktiga möjligheten inte urholkas med för stora kostnader.

Vård och omsorg

Under budgetperioden ökar behovet av trygghetsboende och av platser inom vård- och omsorgsboende för äldre. Det behövs även ett boende för äldre med funktionsnedsättning. I budgeten tillförs under 2019 och 2020 medel för att starta ett boende för personer med förvärvad hjärnskada. Marks kommun ska fortsätta det inledande planeringsarbetet med SÄS för ett samarbete om verksamhet på Skene Lasarett.

SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) rapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2017 visar att brukarna i Mark är i stort sett lika nöjda som i landet i genomsnitt medan personalkontinuiteten inom hemtjänsten är lägre. Likaså har Mark många ungdomar som blir återaktualiserade för socialtjänsten inom ett år efter avslutad insats. Fullmäktige uppmanar socialnämnden och äldreomsorgsnämnden att göra förbättringar inom dessa områden och uppnå värden som är minst i nivå med riksgenomsnittet.

Utredning görs för att undersöka möjligheter för förbättring av färdtjänsten.

En samlad enhet/förvaltning för vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och försörjningsstöd

Under 2019 fortsätter arbetet med att starta en samlad enhet/förvaltning för vuxenutbildning,arbetsmarknadsfrågor och försörjningsstöd. Viktiga uppgifter för den nya verksamheten är att erbjuda personer arbete och/eller utbildning för att göra det lättare att söka arbeten. Det gäller ungdomar som avbrutit skolgången, personer med försörjningsstöd och nyanlända. Behovet av samordnare för integration och arbetsmarknadsåtgärder behöver utredas.

Avslutning

Beskrivningen ovan pekar ut viktiga områden de närmaste åren. Därutöver finns många dagliga uppgifter och verksamheter som utförs av kommunens alla medarbetare för Marks invånare och besökare. Alla dessa insatser är avgörande för att Mark ska vara en kommun som ger välfärd, stöd och möjligheter, att Mark är bra på att utföra de uppgifter som är kommunens uppdrag. Uppföljning av verksamheterna görs i verksamhetsberättelsen och bokslutet. Då utvärderas hur verksamheterna har utförts i förhållande till uppställda mål och i jämförelse med andra kommuner.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL