Skärp den svenska sexköpslagen

Att köpa någon annans kropp för sina egna behov är att ignorera andras människors värde och rättigheter, det är ett övergrepp.

Den svenska sexköpslagen har sedan sitt införande 1 januari 1999 varit mycket framgångsrik och haft inverkan på flera andra länders sätt att motarbeta prostitution. Genom att straffa förövaren och skydda brottsoffret har det skickat tydliga signaler från samhället att det är brottsligt och att det inte går att köpa samtycke.

Sverige behöver fullfölja skyddandet av kvinnors säkerhet och trygghet, och i dagsläget brister sexköpslagen på flera punkter och behöver därför stärkas.

Vi ska komma ihåg att när sexköpslagen infördes var internet outvecklat, vi levde i en helt annan tid med helt andra förutsättningar. I dag har vi ett globalt kommunikationssamhälle som utvecklas snabbt, med nya utmaningar. Information når fler snabbare, den når fler yngre än tidigare. För att hänga med i utvecklingen behöver lagstiftningen stärkas på flera plan.

Den som fastnat i prostitution ska ges brottsofferstatus. Om personen som köper sex utför ett brott, bör den som utsätts för brottet självklart ses som brottsoffer. Det har varit vår utgångspunkt redan från början. Utan det blir lagen otillräcklig.

Stöd för brottsoffer måste förbättras. Den som fastnat i prostitution behöver samhället stöd, skydd och vård, för att få tillbaka makten över sitt liv. Det här stödet är i dag minimalt, ofta obefintligt. Det hänger givetvis ihop med att den som utsätts inte ens har brottsofferstatus. Detta är personer som utsatts för ibland hundratals eller tusentals sexualbrott. Det här är oerhört utsatta personer som ofta helt glöms bort. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle – trygghet måste gälla alla.

Sexköp ska alltid ge frihetsberövande straff. Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller max ett års fängelse. I princip inga sexköp leder till frihetsberövande straff, väldigt få lagförs ens. Det beror delvis på den låga straffskalan – brotten ses inte som tillräckligt allvarliga för att lägga mer resurser på. Skärpta straff är också en viktig signal till sexköpare – straffen ska vara kännbara, ge konsekvenser, signalera allvaret i brottet. Det gör det inte i dag, därför bör brotten alltid ge frihetsberövande straff.

Sexköpslagen ska gälla för svenska medborgare som köper sex utomlands.

Sexköp ska alltid ses som ett sexuellt övergrepp. Förra året fick Sverige äntligen en stärkt sexualbrottslag som förtydligar att gränsen för övergrepp/våldtäkt går vid frivillighet (samtycke). Vår utgångspunkt är att väldigt få (om någon) som säljer sex kan sägas göra det helt frivilligt. Det finns alltid en maktobalans, vi kan aldrig säga att detta rör sig om helt fri vilja. Därför kan vi inte heller tala om någon form av samtycke. Det handlar ofta om tvång och total ofrivillighet, i allra mildaste grad om att ”utnyttja ett offers särskilt utsatta situation”, som regeringen också omnämner för vilket en person ska kunna dömas för våldtäkt. Den som är skyldig till sexköp bör därför även utredas för våldtäkt. I dag prövas brotten sällan så, men med en ny samtyckeslag på plats är det högst rimligt.

Föräldrar som köper sex ska orosanmälas till socialtjänsten. I Umeå jobbar redan polisen på det här sättet för att se till barns bästa. Sexköp är övergrepp. I andra fall av brottslighet där våld förekommer är det en självklarhet att orosanmälan ska skrivas. När en person köper sex har personen medvetet gjort sig skyldig till ett planerat övergrepp. Föräldrar med den typen av bristande självinsikt eller empati kan eventuellt vara en fara för sina barn och bör därför utredas.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL