Studier i Mark

Såhär i slutet på 2017 kan man summera vårt verksamhetsår med studier i Arbetarekommunen.

Studier har blivit en allt vanligare verksamhet för våra medlemmar och det återspeglar hur viktigt vi ser på studieverksamheten och att det är en prioriterad verksamhet i partiet. Idag har vi studiecirklar för mer och mer verksamhet i arbetarekommunen vilket innebär att vi följer studiecirkelmetodiken på våra möten för att höja kvaliteten på mötesverksamheten.

Vi har studiecirklar med våra gruppmöten, medlemsutbildningar och större gemensamma aktiviteter med fullmäktigegruppen. Vi har tills idag utbildat 13 personer i ledarskap genom S i Västs ettåriga ledarskapsutbildning. Det är flest bland arbetarekommunerna i Södra Älvsborg partidistrikt och bland de bästa i Västsverige sett till arbetarkommunens storlek.

Vi har nu satsat på studier i tre år och vi började med att besluta om en studieplan i arbetarekommunens styrelse 2015. Studieplanen anger att vi ska stärka vår organisation genom att erbjuda våra medlemmar studier enligt partiets centrala studieplan. Hittills har det inneburit att ca 55 medlemmar deltagit i vår studieverksamhet. Det är fantastiskt tycker jag!

Under 2017 har vi deltagit i den första regionala studiekonferensen för S i Väst. Vi kan säga att studier nu finns på allas läppar i Västsverige, då 60 studieorganisatörer fanns på plats samtidigt på Viskadalen för att dela med sig av sina erfarenheter av studier i sin arbetarekommun.

Från och med mars nästa år drar en ny kommunfullmäktigeutbildning igång för vår kommande fullmäktigegrupp på ca 30 personer. Den ska pågå till september nästa år och förbereda vår fullmäktigegrupp på uppdraget. Efter valet drar en ledarskapsutbildning för våra nya förtroendevalda i nämnder och styrelser igång i oktober 2018 som pågår till oktober 2019. Alla våra förtroendevalda ska gå denna utbildning under mandatperioden.

Alla våra förtroendevalda för nämnder och styrelser i kommun och region ska inför nästa mandatperiod underteckna en kandidatförsäkran som innehåller en del om studier där man förebilder sig att utbilda sig i ledarskap under mandatperioden. Kandidatförsäkran kommer även att gälla de som får ett förtroendeuppdrag under mandatperioden.

Vårt arbete med medlemsutbildningen går framåt. Vi har nu en medlemsutbildningsgrupp som består av deltagare som gått alla tre stegen i medlemsutbildningen. Gruppen planerar och genomför utbildningen tillsammans för att vi ska kunna ta emot fler medlemmar till utbildningen under 2018. Målsättningen är att alla våra medlemmar ska kunna gå en medlemsutbildning.

I januari 2019 börjar den första utbildningen för valda ledare i Arbetarekommunen. Gruppledare i kommun, region och partiorganisation är målgruppen. Utbildningen pågår ett år och återkommer årligen under mandatperioden. Arbetarkommunens gruppledare kommer arbeta utifrån ett nytt uppdrag som Arbetarekommunens styrelse har tagit från för nästa mandatperiod. Uppdraget anger vilka uppgifter gruppledaren har i vårt parti, vilken roll man har i kommunpolitiken och vilket förhållningssätt en gruppledare har i vårt parti.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL