Fritsla Socialdemokratiska förening

Den första socialdemokratiska organisationen i Fritsla var ungdomsklubben som bildades 1913. Den 28 augusti 1915 bildades Fritsla Arbetarekommun som senare omorganiserades och blev Fritsla Socialdemokratiska Förening.

Fanan

Fanan är 210 x 157 cm och är sannolikt tillverkad på Lindblads ateljé i Örebro, 1948. Den är dubbelsidig och tillverkad i fansiden, har fransar och är handmålad. Framsidan på fanan anger året då Fritsla arbetarekommun bildades, 1915 tillsammans med ett (äldre) SAP-emblem och en lagerkvist. I protokoll från Fritsla socialdemokratiska arbetarekommun möte den 14 maj 1939 noteras följande § 12, ”Från styrelsen förelåg en fråga om anskaffande av en fana för arbetarekommunen. På förslag av Höglund med flera beslöts tillsätta en kommitté för att ordna denna fråga. Vidare beslöts att överskottet på 1-majfestligheterna skall bilda grundstommen till fanfonden. I denna kommitté invaldes kassören och revisorerna”. Från protokollet den 21 augusti noteras i § 3 att ”Från den på förra mötet valda fan-kommittén förelåg rapport. Mötet beslöt att den valda kommittén skulle arbeta vidare för fanfonden”. Från protokollet den 17 december 1939 noteras i § 10, ”Kamrat Ljungqvist rapporterade att fankommittén vidtagit åtgärder för insamling till en fana. På grund av tidsläget beslöts att bordlägga denna fråga till en lämpligare tidpunkt”. Från protokollet den 6 januari 1947 den noteras i § 4, ”Sam. Stenberg rapporterade att styrelsen undersökt den förra mötet efterlysta fankommitténs arbete. Därvid befanns kommittén inte varit i arbete sedan 1940, men en mindre penningsumma samt en del arbetsmaterial fanns tillgängliga. Mötet gav styrelsen uppdrag handha frågan i fortsättningen”. Från protokollet den1 februari 1948 den noteras i § 7,”Till ny fankommitté efter den förutvarande som vid mötet avsade sig uppdraget valdes, Mats Forsebäck, John Persson”. Från protokollet den 7 mars 1948 den noteras i § 5, ”Mats Forsebäck rapporterade från fankommittén. Ett anslag som kommunen beviljat á 45 kr till den förra fankommittén hade överlämnats till den nuvarande kommittén. Dessutom hade genom försäljning av kort som den förra kommittén låtit trycka influtit kr 206. Styrelsen hade bidragit med att skänka arvodet för år 1947. Kommittén hade vid ett gemensamt möte med styrelsen beslutat att omgående inköpa in en fana och om möjligt försöka få denna till 1:a maj. Sigfrid Johansson rapporterade att det inköpts en blomsteruppsats för utlottning samt att de influtna medlen skulle komma fankommittén till godo. Ordförande framförde arbetarkommunens tack till fankommittén”.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL