Rösta för en öppen folkkyrka

Från och med idag den 6 september kan du som är 16 år och och medlem i Svenska Kyrkan förtidsrösta. Valdagen är annars den 19 september. Ta med röstkort och legitimation.

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är vårt mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss även in i kyrkan. Socialdemokratin har bidragit till att Svenska kyrkan steg för steg reformerats från att vara en statens maktkyrka till den demokratiskt förankrade folkkyrka vi ser idag. Denna utveckling har sin rot i övertygelsen om att det inte ska finnas över- och underordning i principen om alla människors lika värde och lika rätt. Det övergripande målet för socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan är därför att slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde.

Den socialdemokratiska röda tråden i kyrkopolitiken har alltid varit att reformera och modernisera Svenska kyrkan i linje med dess tro, bekännelse och lära. Som ett exempel på en framgångsrik kamp inom kyrkan beslöt ett extra kyrkomöte 1958 att kvinnor fick tillträde till prästämbetet. Beslutet föregicks av en uppslitande debatt inom och utom kyrkan. Motståndarna menade att beslutet stred mot tolkningen av den så kallade apostoliska successionen, där arvet från Jesus endast sägs ha förmedlats av prästvigda män. Men kyrkomötets beslut i ämbetsfrågan vilade på både en teologisk motivering och en hänvisning till jämställdhetssträvanden i samhället – kyrka och samhälle gick hand i hand.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka där evangeliet om Jesus är det som förenar. Där betonas särskilt människors lika värde och samhällets plikt att utöva solidaritet med svaga och utsatta människor. De grundläggande värdena måste utvecklas i tanke, ord och handling genom kyrkans grundläggande uppgift – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Men tyvärr finns krafter som vill förändra kyrkan i konservativ riktning. Vill du värna och utveckla Svenska kyrkan – Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet.

Bodil Wennerström, Kinna (S)                          
Jan-Åke Löfgren, Örby (S)      
Mary Österström, Sätila (S)

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL