Partikongress 2021

När Socialdemokraterna samlas till sin 41:a ordinarie kongress gör man det i Svenska Mässans lokaler i Göteborg. Det har partistyrelsen fattat beslut om. Kongressen går av stapeln mellan den 12 och 16 maj 2021.

Kongressen är partiets högsta beslutande organ.
Partikongress hålls året före och året efter det år ordinarie val till riksdagen äger rum.

Kongressen ska bestå av 350 ombud för partidistrikten.

Motion kan väckas av enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation och den ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Motion ska behandlas av arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin egen, besluta att sända in den som enskild eller avslå den.

Varje medlem har rätt att föreslå kandidater (till ombud). Förslag ska lämnas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid.

Alla partimedlemmar som erlagt medlemsavgiften senaste två veckor innan val av kongressombud inleds är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där medlemmen har sitt partimedlemskap.

Tidplan
Marks Arbetarekommuns styrelse har ännu inte fått datum då motioner och ombud ska vara distriktet och partiet centralt tillhanda. Styrelsen har därför inte exakt fastslagit datum när motioner och förslag till ombud ska vara inskickade till arbetarekommunen.

Men det kan vara rimligt att anta att motioner bör vara arbetarkommunen tillhanda runt månadsskiftet september/oktober samt att förslag på kandidater till ombud bör vara arbetarekommunen till handa runt månadsskiftet oktober/november.

Så snart exakta datum är fastställda av styrelsen så kommer informationen här att uppdateras samt skickas till respektive föreningsordförande.

OBS Det är hög tid att börja skriva motioner till kongressen.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL