Partikongress 2021

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:e ordinarie partikongress var den 3-7 november 2021, på Svenska mässan i Göteborg.

Kongressen är partiets högsta beslutande organ

Kongressen valde Magdalena Andersson till ny partiordförande och Tobias Baudin till ny partisekreterare.

Nya stadgar och politiska riktlinjer antogs efter diverse ändringsförslag som arbetats fram av temagrupper på kongressen samt voteringar när kongressen slutligen fattade beslut. För att komma till sidan med kongresshandlingar, klicka här.

Ombud
Från Mark var Jessica Rodén, Lisa Dahlberg och Håkan Andersson var ombud på kongressen.

Motioner
Socialdemokraterna i Mark och enskilda medlemmar hade skickat in många motioner till kongressen. Vissa bifölls andra besvarades eller avslogs. Partistyrelsen motiverar ställningstagande i yttranden. Klicka på länken ovan för att komma till kongresshandlingar där yttrandena finns att läsa.

Avsnitt och rubrik samt Utlåtande nrAtt-sats nrAtt-satsBeslutMotionär
A – Vi bygger landet starkt och hållbart
Ekonomisk politik
UA153
Ordning och reda i ekonomin
A38:1att Socialdemokraterna jobbar fram ett program för en stark framtida välfärd som ska ligga till grund inför valet 2022.BifallJessica Rodén
A228:1att överskottsmålet tas bortBifallArvid Eklund
A228:2att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styrAvslag Arvid Eklund
A228:3att skapandet av en statlig investeringsbankAvslag Arvid Eklund
UA164
Finans-marknads-frågor
A228:4att ett finansmarknadsråd inrättasBesvarad Arvid Eklund
UA112
Skatter
D185:4att Socialdemokraterna verkar för att beskattningen av de som uppbär sjukersättning ses överBifallPetra Vogel
D185:5att Socialdemokraterna verkar för att ta bort skillnaden i beskattning mellan de som förvärvsarbetar och de som uppbär sjukskrivningBifallPetra Vogel
D226:2att skatten på sjukersättning beräknas på samma sätt som ålderspensionBifallAnja Andréasson
A268:1att avdragsrätten på fackföreningsavgiften återförsBifallSimon Ryndal
A239:1att skatteklyftan avskaffas som drabbar personer med sjuk och
aktivitetsersättning jämfört med lön- och pensionstagare, genom att denna grupp får en skattereduktion
BesvaradPaul och Maria Holmberg
A23:1att en skatt på fritidsbåtar införsAvslagPauli Kuitunen
A115:1att en fastighetsskatt beräknad på fastighetens
taxeringsvärde införs och att den kommunala avgiften samtidigt tas bort
AvslagPauli Kuitunen
A117:1att en fastighetsskatt på fastighetens värde återinförsAvslagPauli Kuitunen
Arbetsmarknad
UA139
Ordning
och reda på arbets-
marknaden
A390:1att Socialdemokraterna som arbetsgivare i offentligt finansierad verksamhet, oavsett om den drivs i egen eller privat regi, verkar för en hållbar arbetstidsförläggning med fokus på friska arbetsplatser och friska medarbetare som kan kombinera arbetsliv med privatliv.BifallJessica Rodén
Regionalpolitik
UA134 Landsbygds-
politik
A775:1att Socialdemokraterna verkar för att statens servicecenter får i uppdrag att etablera servicekontor i landets alla kommunerBesvaradHåkan Andersson
UA158
Infrastruktur
A851:1att en nationell strategi utarbetas för att säkerställa en
utbyggd kollektivtrafik för hela landet, som gör att Sverige håller ihop, landsbygd såväl som stad
och regioner
BifallPaul och Maria Holmberg
B – Vi bygger ett land som håller ihop
Trygghet från brott
UB144
Mäns våld mot kvinnor
B233:2att (S) verkar för att straffskalorna för mäns våld mot kvinnor ses över och utökas till att stå i proportion till handlingenBifallAnita Lomander
B233:5att (S) verkar för att straffskalan för och repressalierna för kontaktförbud ses över och stärka för att personer som söker skydd ska känna sig trygga även när försvararen bryter mot kontaktförbudet.BifallAnita Lomander
B274:1att (S) verkar för att den som fastnat i prostitution ska ges brottsofferstatusBifallAgneta Rodén
B274:2att (S) verkar för att stöd för brottsoffer måste förbättrasBifall Agneta Rodén
B274:3att (S) verkar för att sexköp alltid ska ges frihetsberövande straffBifall Agneta Rodén
B274:4att (S) verkar för att sexköpslagen ska gälla för svenska förövare som reser utomlands.BifallAgneta Rodén
B282:1att den som fastnat i prostitution ska ges brottsofferstatusBifallHåkan Andersson, Anita Lomander, Lisa Dahlberg
B282:2att sexköp alltid ska ges frihetsberövande straffBifallHåkan Andersson, Anita Lomander, Lisa Dahlberg
B179:1att en kommission tillsätts som undersöker hur livsvillkoren för kvinnor och barn som tvingas leva gömda på grund av våld i nära relationer kan förbättras.BesvaradLisa Dahlberg, Benny Nyberg, Anita Lomander, Gunnar Nilsson, Pauli Kuitunen
B233:1att (S) verkar för att IOP (Idéburet offentligt partnerskap) ska bli norm i kommunens samarbeten mellan myndigheter och idéburna kvinnojourers verksamhet för att stärka samarbetet och på sikt även kvinnojourernas varande i kommunernaBesvarad Anita Lomander
B233:3att (S) verkar för att tillämpningen av befintlig lagstiftning kartläggs på nationell nivå för att se huruvida befintlig lagstiftning används och hur effektiv den ärBesvarad Anita Lomander
B233:4att (S) verkar för att samarbetet mellan polis och kommunala hyresvärdar ses över för att grannsamverkan ska förstärkas och våld i hemmet ska identifieras lättare.BesvaradAnita Lomander
B233:6att (S) verkar för att kunskapen om mäns våld mot kvinnor implementeras i samhällskunskapen och naturvetenskapen i gymnasieundervisningen som en del av läroplanen för att skapa en ny norm kring arv prata om patriarkala strukturerBesvaradAnita Lomander
B274:5att (S) verkar för att sexköp alltid ska ses som ett sexuellt övergreppBesvaradAgneta Rodén
B274:7att (S) verkar för att befintlig lagstiftning som oaktsam våldtäkt ska utredas om det kan användas som straff i dagen sexköpslagstiftningBesvaradAgneta Rodén
B282:3att sexköp alltid ska ses som ett sexuellt övergreppBesvarad Håkan Andersson, Anita Lomander, Lisa Dahlberg
B274:6att (S) verkar för att sexköpande föräldrar ska orosanmälas till socialtjänsten.AvslagAgneta Rodén
Konstitutionella frågor
UB149
Äldres delaktighet
F39:2att (S) i sin politik och verksamhet ger akt på, uppmärksammar och aktivt motverkar uttryck för nedvärderande, diskriminerande eller osynliggörande attityder mot äldre, så kallad ålderism.BifallUlla Lätt
C – Vi bygger landet med kunskap
Vi bygger en skola för alla
UC122
Fokus på kunskap och bildning så att alla kan lyckas
C75:1att (S) verkar för att lagstiftningen uppdateras så att porrfilter kan införas i offentligt finansierade verksamheterBesvaradJessica Rodén
C75:2att (S) verkar för att sexualundervisningen uppdateras med porrkritiska samtal och en utvecklad normkritisk undervisning som ger barn möjlighet att på ett säkert sätt utveckla och utforska sin sexualitet.Besvarad Jessica Rodén
C107:2att (S) verkar för att lagstiftning uppdateras så att skollagen inte ger utrymme för dolda avgifterBesvarad Jessica Rodén och Benny Nyberg
C107:3att (S) verkar för att barnkonventionen efterlevs så att alla barn har rätt till utbildningBesvarad Jessica Rodén och Benny Nyberg
C113:1att utreda konsekvenserna i förändringen 2011 då elever med autism men utan utvecklingsstörning inte längre var berättigade att gå i särskolan.Besvarad Håkan Andersson och
Benny Nyberg
C113:2att utredningen även får i uppdrag att föreslå adekvata förändringar så att alla elever får rätt stöd.BesvaradHåkan Andersson och
Benny Nyberg
UC124
Samhället –
inte marknaden ska styra skolans utveckling
C107:1att (S) verkar för att säkerställa att alla skolor i Sverige tar sitt kompensatoriska uppdrag.BifallJessica Rodén och Benny Nyberg
C70:1att det utreds hur vi kan skapa en mer jämlik skola. Allt från styrning, finansiering, driftsformer och pedagogik bör förutsättningslöst ses över.BesvaradAnn-Christin Asp
UC120
Vi bygger en trygg förskola, fritidshem och barnomsorg
C145:1att (S) driver på så att regeringen verkställer beslutet att införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm tid.BesvaradHelen Eriksson
D – Vi bygger landet tryggt
UD185
Ordning och reda i välfärden
D69:3att 2022 blir året då vi socialdemokrater äntligen går från ord till handling och beslutar det som 80 % av befolkningen önskar; privata vinstintressen ska bort ur våra trygghetssystem.AvslagPauli Kuitunen, Gunnar Nilsson
UD177
En trygg sjukförsäkring
D185:1att (S) verkar för att ersättningsnivåerna för sjukersättningen ses överBifallPetra Vogel
D137:1att (S) verkar för att sjukförsäkringen åter höjs en försäkring som garanterar den som drabbas av ohälsa ett rimligt och fullgott inkomstskydd och att inkomsttaket höjs så att åtminstone 80 procent av de försäkrade får 80 procent av sin inkomst från försäkringenBesvaradAnnSofi Tureson
D137:2att (S) verkar för att sjukersättningen (tidigare förtidspension) höjs och kvalifikationskraven för att få sjukersättning blir mer rimliga så att långtidssjuka garanteras ekonomisk trygghetBesvarad AnnSofi Tureson
D137:3att (S) verkar för att rätten till sjukersättning förlängs så att alla har möjlighet att skjuta upp uttaget av allmän pensionBesvaradAnnSofi Tureson
D137:4att (S) verkar för att målstyrningen av Försäkringskassan förändras så att fler garanteras trygghet när de är så sjuka att de inte kan jobbaBesvaradAnnSofi Tureson
D137:5att (S) verkar för att karensen i sjukförsäkringen måste avskaffas och att sjukpenningen ska vara 80 % under hela sjukperioden.BesvaradAnnSofi Tureson
D137:6att (S), utöver ovanstående att-satser, verkar för att utredningarnas förslag blir verklighet.BesvaradAnnSofi Tureson
D185:2att (S) verkar för att höja sjukersättningen så att den hamnar på samma nivå som sjukpenningenBesvaradPetra Vogel
D185:3att (S) verkar för att ändra den årliga uppräkningen för sjukersättningen så att den räknas upp på samma sätt som ålderspension.BesvaradPetra Vogel
D226:1att sjukersättningen blir pensionsgrundandeBesvaradAnja Andreasson
D226:3att nivån på sjukersättning ses över så att ersättningen blir mer skälig.BesvaradAnja Andreasson
UD178
Ekonomisk familjepolitik
D256:1att (S) under innevarande mandatperiod sätter upp en tydlig tidsplan för hur och när målet om en individualiserad föräldraförsäkring ska nåsBesvaradBirgitta Andersson
UD155
Pensioner
D281:1att det utreds hur pensionen för ålderspensionärer ska höjas.BesvaradSören Svensson
D333:1att (S) verkar för att pensionssystemet ses över i sin helhetBesvaradLaila Neck
D367:1att (S) arbetar för att ge möjlighet till en särskild förtida pension för den som börjat arbeta tidigt och haft ett långt och fysiskt krävande arbetsliv.BesvaradJessica Rodén
UD118 ÄldreomsorgD413:1att lagstiftning ändras så att demenssjuka får goda levnadsvillkorAvslagAnn-Christin Asp
D413:2att LSS personkrets utvidgas till att även omfatta demensAvslagAnn-Christin Asp
UD157
Särskilda hälso- och sjukvårds-
frågor
D492:1att (S) verkar för att en nationell strategi för en sak mödra- och förlossningsvård tas fram och som sedan implementeras i regionernaBesvaradLisa Dahlberg
D492:2att forskning på mödra- och förlossningsvården efterfrågas av (S) och att det opinionsbildare för att sätta nytänkande och innovativ förlossning på kartan.BesvaradLisa Dahlberg
UD107
Tandvård
D645:1att tandvårdsförsäkring som bygger på att även tänderna tillhör kroppen som i övrigt är försäkrad i vårt allmänna trygghetssystem införs så snart som möjligt. BesvaradPauli Kuitunen
E – Vi bygger gemensam säkerhet tillsammans
UE166
Vapenexport
E88:1att (S) verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion. I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en fredsmyndighet.AvslagMary Österström
UE183
Fred och säkerhet
E20:2att ytterligare närmande till dagens militärallianser stoppasAvslagArvid Eklund
UE182
Kärnvapen-
politik
E20:1att partikongressen arbetar för att refererad FN-konvention skyndsamt undertecknas och ratificerasAvslagArvid Eklund
F – Vi bygger en stark organisation tillsammans
UF171
En starkare organisation
F39:1att (S) verkar för att i kommande val ge äldre skälig representation i riksdag, kommuner och regioner.BesvaradUlla Lätt


facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL