Partikongress 2021

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:e ordinarie partikongress hålls den 3-7 november 2021, på Svenska mässan i Göteborg.

Kongressen är partiets högsta beslutande organ
En kongress som genomförs året innan allmänna val ska enligt stadgan vara av ett större format sett till innehåll och omfattning. Det innebär att samtliga politikområden avhandlas.

Motioner
OBS viktiga datum:
Arbetarekommunen tar emot motioner fram till och med den 5 april klockan 12.00.

Den 11 mars inbjuder Kinna S-förening till motionsskrivarkväll för alla medlemmar i arbetarekommunen. Ett politisk kväll på Zoom.

Motioner kommer behandlas på ett medlemsmöte i Arbetarekommunen de 15 april på Zoom.

Motion kan väckas av enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation och den ska sändas till arbetarekommunens styrelse.

Motionerna bör skrivas koncentrerat och kortfattat och bör endast behandla ett ämne. Yrkanden sammanfattas i en eller flera att-satser. Innan motionen skickas till arbetarekommunen kan den behandlas av annan organisation som är ansluten till arbetarekommunen, till exempel en socialdemokratisk förening.

Arbetarekommunen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta att sända in den som enskild eller avslå den. Motion som avslagits sänds inte till kongressen.

Samtliga motioner jämte partistyrelsens utlåtande och övriga förslag är partidistrikten, arbetarekommunerna och kongressombuden tillhanda senast den 22 september 2021.

Nominering och av ombud
Arbetarekommunen tar emot nomineringar av ombud till och med den 18 april klockan 12.00

350 ombud ska väljas till partikongressen. I varje partidistrikt väljs ett ombud för varje fullt tal motsvarande en trehundrafemtiondedel av partiets medlemsantal. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet per den 28 april 2021.

Inför val av kongressombud kommer partidistriktet indelas i valkretsar. Dessa fastställs av distriktsstyrelsen som också fastställer antal ombud och suppleanter i varje valkrets. Valkretsindelning och tidpunkt för kandidatnomineringens avslutande kommer distriktsstyrelsen meddela senast den 3 maj 2021.

Varje medlem har rätt att föreslå kandidater.

Val av ombud
Val av ombud till kongressen ska ske genom sluten omröstning och valet ska pågå under minst två dagar. Valet får påbörjas tidigast den 3 juni 2021 och ska vara avslutat den 3 augusti 2021.

Arbetarekommunens styrelse fastställer tid/tider och plats/platser för valförrättningen.

Ombudsvalet kan ske genom brevröstning enligt regler som fastställs av distriktsstyrelsen. På samma sätt kan val genomföras via digitalt omröstningssystem.

Alla partimedlemmar som erlagt medlemsavgiften senaste två veckor innan val av kongressombud inleds är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där medlemmen har sitt partimedlemskap.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL