Äldre

Du som är äldre ska själv bestämma över ditt liv och din vardag, oavsett om det handlar om deltagande i samhällslivet eller när du behöver hjälp av kommunen i din vardag. Du och alla andra har rätt till en trygg ålderdom. Ingen äldre ska känna sig ensam i Mark.

DU SOM ÄR I BEHOV AV STÖD OCH OMSORG SKA INTE BEHÖVA HA SÅ MÅNGA PERSONER SOM VÅRDAR DIG.
Vi vill arbeta för en bättre bemanning med mer utbildad personal.

KVALITÉN I ÄLDREOMSORGEN SKA HÖJAS.
Hjälpen ska vara så bra att du och andra äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att dina anhöriga måste gå ner i arbetstid för att hjälpa dig. Alla äldre ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin vardag.

DET ÄR DU SOM BEHÖVER HJÄLPEN SOM SKA VARA MED OCH UTFORMA DEN.
Du ska mötas av utbildad personal som har kunskap att hjälpa till på bästa sätt. Stödet till de som tar hand om närstående ska utvecklas. Kommunens bostadsbolag ska erbjuda äldre trygghetsboende med en trygg närmiljö och service. Den som bor i ett trygghetsboende ska ha möjlighet att delta i sociala aktiviteter i anslutning till boendet.

KONTINUITET BLAND HEMTJÄNSTPERSONALEN INNEBÄR TRYGGHET.
Utbudet och kvalitén av dagaktiviteter ska öka, särskilt för personer med demenssjukdom.

ÄLDRES HÄLSA ÄR VIKTIG.
Många äldre har god hälsa men det finns grupper där hälsan är sämre. Vi vill på olika sätt och i samarbete med andra stärka äldres möjligheter till fysisk aktivitet i form av regelbunden vardagsmotion och goda matvanor. Det ger ökad livskvalitet. Det ger också äldre som är far- och morföräldrar möjlighet att bidra till sina barnbarns uppväxt.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL