Äldre

Ett rikt liv för alla äldre!

Alla har rätt till en trygg ålderdom. Ingen äldre ska behöva känna sig ensam i Mark. Kommunen ska ha en enastående äldreomsorg med hög och likvärdig kvalitet.

Det är de som behöver hjälpen som ska vara med och utforma den. Man ska mötas av utbildad personal som har kunskap och kan hjälpa till på bästa sätt. Stödet till de som tar hand om närstående ska utvecklas.

Alla äldre ska känna sig inkluderade och delaktiga i samhället. Äldre idag blir allt ”yngre”, samtidig som de blir allt fler och lever längre. För att möte denna utmaning behövs strategier – att kommun, näringsliv och det civila samhället samverkar. I Framtidens Mark ska äldre ses som en resurs. Ensamhet och social isolering ska motverkas.

Tekniken och digitaliseringen är viktig för att kunna bibehålla och utveckla en god äldreomsorg. Mänskliga möten har en överordnad betydelse för människor, samtidigt kan tekniken bidra till att öka tryggheten för äldre och möjliggöra fler sociala möten och kontakter.

• Vi vill att offentligt finansierad verksamhet ska utföras av kommunen.

• Vi vill införa ett digitalt teknikbibliotek för att motverka det digitala utanförskapet.

• Våra nya äldreboenden ska byggas där behovet är som störst och anpassas efter äldres behov.

• Mindre stress och otrygghet bland omsorgspersonalen genom att avskaffa delade turer och minutscheman.

• Vi vill införa avgiftsfritt trygghetslarm för äldre.

• För ökad trygghet ska det finnas kontinuitet inom hemtjänstpersonalen. Utbudet och kvalitén av dagaktiviteter ska öka, särskilt för personer med demenssjukdom.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL