Miljö

Mark ska vara en miljökommun i framkant

I Mark finns goda förutsättningar att skapa en hållbar livsstil – inte minst genom den variationsrika och underbara natur som omger oss. Vi ska ta vara på dessa möjligheter och bygga Mark vidare utifrån dem. Det gör vi genom att forma det framtida samhället på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till både miljön och människors olika behov och intressen.

Miljöförstöringen skapar otrygga människor där gifter sprids i vatten och i vår mat, där haven är övergödda, där partiklar i luften gör oss sjuka och värdefull natur försvinner. Med ett starkare samhälle kan vi skapa strängare lagar, fler styrmedel och investeringar som leder mot en hållbar utveckling.

Förekomsten av sammanlänkade skyddade naturområden är förutsättningen för den biologiska mångfalden. Reningen av vårt avloppsvatten måste bli bättre, utsläpp som leder till övergödning i haven och försurning i sjöar minska. Vårt rena dricksvatten måste skyddas.

Hormonstörande ämnen ska inte drabba människor och miljö. Tungmetaller och andra farliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Platser där barn vistas dagligen ska vara giftfria.

ARBETA MED DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN
Genomförandet av agenda 2030 och de nationella miljömålen ska genomsyra kommunens arbete.

KULTUR- OCH NATURVÅRDSINSATSER VÄRNAR DET VACKRA LANDSKAPET
Strandskyddet är viktigt. Därför ska byggnation ske så att människor fortfarande har tillgång till sjöar och så att naturen inte skadas. Mer natur ska skyddas för framtida generationer.

ALLA MARKBOR SKA KUNNA TA SITT MILJÖANSVAR
Tillsammans kan vi markbor bli ännu bättre på detta. Det ska vara enkelt för markborna att källsortera, resa miljövänligt och köpa varor som har en begränsad påverkan på vår gemensamma miljö.

FORTSÄTT UTVECKLA MILJÖARBETET FÖR BARNEN
Fler förskolor och skolor ska bli miljöcertifierade så att barnen tidigt får chansen att lära sig ta hand om miljön.

AVFALL
Kommunens verksamheter ska börja källsortera sitt avfall.

GRÖNARE BOENDEMILJÖER GER ETT RIKARE LIV
Bostadsområdena ska rymma mer grönt som till exempel fruktträd, bersåer, odlingslotter och stadsodling. Omgivningarna nära boendet är viktigt. De gröna närområdena ska skyddas och skötas med höga miljökrav.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL