Miljö

En miljö där alla kan bidra

I Mark finns goda förutsättningar att skapa en hållbar livsstil – inte minst genom vår variationsrika och vackra natur. Vi ska ta vara på dessa möjligheter och bygga Mark vidare utifrån dem. Det gör vi genom att forma det framtida samhället på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till både miljö och människors olika behov och intressen. Mark ska vara en miljökommun i framkant.

Genomförandet av agenda 2030 och de nationella miljömålen ska genomsyra kommunens verksamhet. Tillsammans ska vi under nästa mandatperiod och framåt klara klimatomställningen.

• Det ska finnas solceller på alla kommunens och Marks Bostads AB´ s fastigheter.

• Kommunen ska ta fram en koldioxidbudget som ett verktyg för klimatomställningen.

• Fler insatser för klimatet. Andelen förnyelsebar energi ska öka. Kommunen ska producera el från sol och vind. Målsättningen är att kommunen ska bidra med minst lika mycket el som kommunens verksamheter förbrukar.

• Genom olika åtgärder ska vi värna den biologiska mångfalden, till exempel genom att skydda mer natur och bekämpa invasiva arter.

• Laddinfrastruktur ska byggas ut så att boende, verksamma och besökare kan ladda bilen.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL