Skola

Utbildningen ska vara av högsta kvalitet – hela vägen från förskolan till vuxenutbildningen. Utbildningen ska utformas så att den är tillgänglig för alla elever för att alla ska få förutsättningar att nå sin fulla potential

EN LÄRMILJÖ SOM ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ALLA BARN OCH ELEVER
De fysiska, sociala och pedagogiska delarna av miljön samspelar med varandra och ger tillsammans förutsättningar för barns lärande. Det är viktigt för att alla barn ska ha lika möjligheter att delta i skolans arbete.
Grunden för en bra skolgång läggs i de tidiga skolåren. Därför ska vi öka resurserna och anställa fler lärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Med fler vuxna i skolan får fler barn det stöd de behöver tidigt. Alla skolor ska ha minst en specialpedagog på heltid. I Mark ska resurserna till undervisningen per barn och elev vara bland den högsta i landet.


EN LÄRMILJÖ DÄR BARN OCH ELEVER KÄNNER SIG TRYGGA
Skolan ska vara en plats där barnen kan lära sig i lugn och ro. I Marks kommun är klasserna jämförelsevis ganska små, samtidigt finns det ändå
en del att göra för att ge barnen de bästa förutsättningarna. Trygghet kan också handla om att barnen och eleverna verkligen får de kunskaper de behöver för fortsatta studier och för livet som vuxna. En förutsättning för detta är att alla barn och elever har utbildade och legitimerade lärare. För de elever som behöver mer stöd utöver de ordinarie lektionerna ska läxhjälp och ferieskola erbjudas.

EN LÄRMILJÖ DÄR RESURSERNA SKA GÅ TILL DE BARN OCH ELEVER SOM BÄST BEHÖVER DEM
Alla barn skall ha möjlighet att nå så långt så möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Skolan ska organisera undervisningen så att den blir tillgänglig för alla. Barn som behöver extra stöd ska få det redan från början utan att skolan först ska utreda om dessa barn ska få särskilt stöd.

FRITIDS
Många barn i kommunen tar idag del av den verksamhet som bedrivs på fritids. Vi vill att den verksamhet som bedrivs ska hålla en hög kvalitet. Det innebär att ge personalen förutsättningar att planera en pedagogisk verksamhet som får barnen att utvecklas även på fritids.

FORTSÄTT UTVECKLA MILJÖARBETET
Fler skolor ska bli miljöcertifierade så att barnen tidigt får chansen att lära sig ta hand om miljön.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL