Bostäder

Vi ska bygga bra, prisvärda hyresrätter i hela kommunen!

HELA KOMMUNEN SKA LEVA
Miljön är viktig för markborna. Människor trivs i gröna, vackra områden med närhet till service. I Mark finns möjligheten att forma attraktiva, vackra, gröna och tillgängliga boendeområden för alla. För att kunna leverera hög service till markborna även i framtiden behöver kommunen växa. Då måste fler kunna bo här.

BOSTADEN ÄR EN RÄTTIGHET
För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende och studenter har problem att få bostad på studieorten. Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt.

KOMMUNENS MINDRE ORTER SKA UTVECKLAS
Varje ort är unik och bidrar med sitt unika till kommunens speciella karaktär och konkurrenskraft. Fler villatomter ska tas fram i våra orter. Kommunen ska bli mycket mer aktiv när det gäller att ta fram planer för bostadsområden.

CENTRALORTEN
För att hela kommunen ska leva krävs också centralorten Kinna-Skene-Örbys utveckling, där vi vill se ett levande centrum, vilket utöver servicefunktioner som skola, kräver boende i olika upplåtelseformer och för olika gruppers behov.

GRÖNARE BOENDEMILJÖER GER ETT RIKARE LIV
Bostadsområdena ska rymma mer grönt som till exempel fruktträd, bersåer, odlingslotter och stadsodling. Omgivningarna nära boendet är viktigt. De gröna närområdena ska skyddas och skötas med höga miljökrav.

MARKINKÖP OCH BYGGNATION
Kommunen ska bli mer offensiva när det gäller strategiska markinköp, exploatering och byggnadstävlingar. Det är tillsammans med andra som Mark utvecklas. Kommunen ska testa nya idéer för byggnation och boendemiljöer.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Det ska finnas olika boendeformer med tillhörande stöd för dig som har en funktionsnedsättning. Det kan vara allt ifrån en bostad med särskild service till boendestöd. Det centrala är att stödet utformas så att det passar dig.

MINSKAD BOSTADSSEGREGATION
Vi vill se fler blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som motverkar bostadssegregationen. För att fler ska ha råd med även ett nybyggt boende måste stat och kommun ta ett gemensamt ansvar.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL