Mänskliga rättigheter

För alla

De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och individuella. Därför måste vi stå upp för de mänskliga rättigheterna varhelst i världen de inte efterlevs. Kampen mot diskriminering ska föras både lokalt här i Mark, nationellt och internationellt.

Respekt för de mänskliga rättigheterna är ett uttryck för socialdemokratins grundläggande värderingar och en förutsättning för demokrati. Vår röst ska vara lika skarp mot den som kränker mänskliga rättigheter oavsett om det är en demokrati eller en diktatur. Kampen mot diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och religion måste föras både nationellt och internationellt.

Jämställdhet är en central samhällsfråga för både kvinnor och män. Sverige arbetar mot diskriminering och för kvinnors rätt till utbildning, ekonomisk självständighet, juridiska rättigheter och möjligheter att arbeta politiskt. Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för kvinnors rättigheter. Inte minst handlar det om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ett område där Sverige är mycket engagerat.

Ett fungerande rättsväsende och ett flerpartisystem med återkommande fria val är en del av grunden för att de mänskliga rättigheterna förverkligas och respekteras. För oss är det självklart att yttrande- och tryckfriheten ska försvaras. Mänskliga rättigheter i arbetslivet måste respekteras på ett internationellt plan. Den fria förenings- och förhandlingsrätten ska garanteras liksom rätten till internationella sympatiåtgärder. Slavarbete, barnarbete och diskriminering hör inte hemma i modern tid. Migrantarbetares svåra situation måste åtgärdas.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL