Klimat och energi

FLER INSATSER FÖR KLIMATET

Tillsammans ska vi under nästa mandatperiod och framåt klara klimatomställningen. Andelen förnyelsebar energi ska öka. Kommunen ska producera el från sol och vind. Målsättningen är att kommunen ska bidra med minst lika mycket el som kommunens verksamheter förbrukar.

• Det ska finnas solceller på alla kommunens och Marks Bostads AB´ s fastigheter.

• Kommunen ska ta fram en koldioxidbudget som ett verktyg för klimatomställningen.

• Laddinfrastruktur ska byggas ut så att boende, verksamma och besökare kan ladda bilen.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL