Klimat och energi

FLER INSATSER FÖR KLIMATET

Andelen förnyelsebar energi ska öka. Kommunen ska producera el från sol och vind samt el och värme från biobränsle. Målsättningen är att kommunen ska bidra med minst lika mycket el som kommunens verksamheter förbrukar.

Fler av kommunens fastigheter ska ha solpaneler på sina tak.

Växthuseffekten ska även motverkas genom att kommunen verkar för:
* utökad tågtrafik,
* fler gång- och cykelvägar,
* tankställen för biogas och el.

Kommunen ska verka för att det vid alla nybyggnationer och renoveringar placeras solpaneler på fastigheternas tak.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL